Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

YASAL BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ESTETİKİNTERNATİONAL.COM.TR & BCT ESTETİK SAĞ.TUR. VE DAN.HİZ.TİC.A.Ş. AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KANUN”) uyarınca, BCT ESTETİK SAĞ.TUR. VE DAN.HİZ.TİC.A.Ş. (ESTETİKİNTERNATİONAL.COM.TR) ("ŞİRKET”) müşterilerinin estetikinternational.com.tr’ye üyelik kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması ve 2. maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile kaleme alınmıştır.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere (ÜÇEVLER MAH.ERSAN SK. AKSU İŞ MERKEZİ NO:7 NİLÜFER/BURSA) adresinde yer alan BCT ESTETİK SAĞ.TUR. VE DAN.HİZ.TİC.A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında ve Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları dahilinde işlenmektedir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanmadığı aşağıdaki hallerde kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imzalanması ile vermiş olduğunuz rıza doğrultusunda işlenebilecektir. Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında müşterilerin özel fırsat ve kampanyalardan yararlandırılması ve buna ilişkin müşterilere bilgilendirme yapılması ile Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket’in kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve Şirket bünyesinde gerekli kayıtların tutulması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında ve Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları dahilinde BCT ESTETİK SAĞ.TUR. VE DAN.HİZ.TİC.A.Ş. ve BCT ESTETİK SAĞ.TUR. VE DAN.HİZ.TİC.A.Ş. Grup Şirketleri, Şirket’in iş ortakları, tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler BCT ESTETİK SAĞ.TUR. VE DAN.HİZ.TİC.A.Ş. tarafından üyelik kaydı ve telefon siparişi oluşturulması sırasında elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından (ÜÇEVLER MAH.ERSAN SK. AKSU İŞ MERKEZİ NO:7 NİLÜFER/BURSA) adresinde yer alan BCT ESTETİK SAĞ.TUR. VE DAN.HİZ.TİC.A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

hidden

- KVKK Aydınlatma Metni -

© Copyright 2020 - Penisula.Net | Penis Estetiği ve Cinsel Sağlık